ارسال شده در ۲۰ اسفند ۱۳۹۴

الف) ایمنی

۱- مبحث ۴

کلیه سطوح شیشه ای مجاور فضای باز و معبر با عرض بیش از ۹۰ متر و مساحت بیش از  ۵۰ متر مربع، باید از شیشه ایمن و غیر ریزنده باشد.

استفاده از نماهای شیشه ای پیوسته در ساختمان های مسکونی ممنوع است.

استفاده از شیشه های بازتابی در نماهای شیشه ای ساختمانهای مجاور بزرگراهها و شریانهای اصلی عبوری شهر، منوط به کسب مجوز از کارگروه سیما منظر می باشد.

در ساختمان های بلند مرتبه، تا ۱۵ % سطح نما، با توجه به در نظر گرفتن مسائل ایمنی در اجرا می تواند از نماهای شیشه ای پیوسته باشد.

در تمام ساختمانهای دارای نمای شیشه ای، در نظر گرفتن تجهیزات مناسب جهت نظافت نما از جبهه بیرونی الزامی است.

رعایت حداق ۲ متر بین نما تا پیاده رو تا خط محدوده زمین در ساختمانهای غیر مسکونی بالای ۴ طبقه دارای نمای شیشه ای پیوسته الزامیست.

ب) رابطه نما با بیرون

۱- دستورالعمل مربوط به بخشنامه معاونت شهرسازی ومعماری۱۳۸۷

رعایت تراز کف خیابان در زمان طراحی ورودی های ساختمان (اعم از سواره و پیاده)
عدم استفاده از رنگهای متضاد و نامانوس در نما در مقایسه با نمای مجاورین (رنگ قرمز، بنفش و … )

پ) رابطه نما بادرون

دستورالعمل مربوط به بخشنامه ۲۵۰۱۵۲/۸۷/۸۰
مجزا نمودن فضای ورودی سواره و پیاده در زمان طراحی

ت) بام بنا

۱- آیین نامه ساختمانی شهر تهران۱۳۵۱

رعایت دیده نشدن شیروانی ساختمان ها، از پیاده روی طرف مقاب و نماسازی نمودن دیوارهای طرفین شیروانی که از گذر قالب رویتاست.

۲-  مبحث ۴

طراحی سقف های شیبدار، به نحوی که از ریزش برف و یخ یا اجزای ساختمان جلوگیری شود.

ث ) حفظ و نگهداری از نما

۱- دستورالعم مربوط به بخشنامه ۲۵۰۱۵۲/۸۷/۸۰

طراحی جزلیات آبچکان لبه قرنیز بام و کف پنجره ها، حداق ۵ سانتی متر جلوتر از سطح نما

۲- مهرازان

نماسازی باید با مصالح مرغوب اجراشود

ج ) سازماندهی اجزای نما

۱- مبحث ۴

پله های ورودی و شیبراهه ها، نباید بیش از ۰٫۱ متر در معبر عمومی پیش آمدگی داشته باشند.

درگاهی، لبه کف پنجره ها ، نیم ستونهای چسبیده به دیوار، قرنیز، لوله های آب باران، و دیگر عناصر ساختمانی که در ارتفاع ۳٫۵ متر از کف معبر مجاور باشند، بیش از ۰٫۱ متر در معبر عمومی پیش آمدگی نداشته باشند.

لبه خارجی پیش آمدگی بنا و الحاقات آن (مانند تابلو، سایبان و غیره ) با لبه جداول سواره رو کمتر از ۰٫۹ متر فاصله افقی داشته باشد.

۲- مهرازان

سایبان بام با عرض ۰٫۹ متر پیش آمدگی، در صورتی که حد زیرین آن از بالاترین نقطه کف معبر حداق ۳٫۵ متر ارتفاع داشته و حد پیش آمدگی آن از لبه سواره رو حداق ۰٫۹ متر فاصله افقی داشته باشد.

۳-  صورتجلسه ۳۲۳شورای شهر تهران

پرهیز از طراحی نماد هرمی

۴- دستورالعم مربوط به بخشنامه ۲۵۰۱۵۲/۸۷/۸۰

رعایت مبحث ۲۰ مقررات ملی ساختمان

۵- دستورالعمل مربوط به بخشنامه ۲۵۰۱۵۲/۸۷/۸۰

نصب الحاقات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و غیره در نما و بام، مانند کانال ها، لوله ها، کولر، ناودان و سایر کانال های تخلیه آب باران، آنتن تلویزیون، صندوق پستی برجسته و نظایر آن در بخش های غیر قاب رویت از معبر عمومی و در صورت عدم امکان، ارائه طرح پوشش آنها هماهنگ با نمای ساختمان

چ ) نماهای مختلف یک بنا

۱- مبحث ۴

تعبیه جان پناه برای کلیه فضاهای نیمه بازی که در ارتفاعی بایتر از ۷۰ متر از تراز زمین مجاور باشد.

۲- مهرازان

رعایت حداکثرارتفاع ۹۰ سانتی متر برای نرده لب بام و بالکن

۳- دستورالعمل مربوط به بخشنامه ۲۵۰۱۵۲/۸۷/۸۰

رعایت پوشش درز انقطاع ساختمان از هر دو طرف با استفاده از مصالح به کار رفته در نما

۴- بخشنامه ۴۵۳۷ معاونت معماری شهرسازی ۱۳۷۰

جلوگیری از پایان کار دادن به مواردی که نماسازی جانبی نکرده اند (در مورد ساختمانهایی کاه ارتفاع ساختمان آنها ازساختمان مجاورخود بیشتراست)

۵- بخشنامه ۷۹۰۱۹۰۶۳ معاون شهرسازى و معمارى شهردارى تهران ۱۳۷۹

در ارتباط با الزام نماسازی جانبی قب از صدور و یا تمدید گواهی پایان ساختمان ، موارد زیر از شمول آن مستثنی می گردند:

  • ساختمانهای فرسوده که صدور گواهی پایان ساختمان صرفا جهت تغییر مالکیت صورت می گیرد. باقید الزام به نماسازی درهنگام تعمیرات اساسی .
  • ساختمانهایی که براساس بخشنامه قبلی . حداکثر تا تاریخ فوق الذکر بدون انجام نماسازی جانبی گواهی پایان ساختمان دریافت داشته اند .
  • ساختمانهایی که جدید الاحداث می باشند و به دلایل فنی و یا ممانعت همسایه مجاور امکان نماسازی جانبی نداشته باشند.

تبصره الف – در مورد ساختمانهای مشمول بند ۱و ۲ و قسمت اول بند ۳ ( دلایل فنی ) پس از احراز شرایط در کمیسیون فنی مرکب از ( معاون شهرسازی و معماری ، رییس صدور پروانه ، رییس  بازرسی فنی ) مطرح و پس از تایید . گواهی پایان ساختمان صادر گردد .

تبصره ب – در مورد ساختمانهای مشمول قسمت دوم بند ۳ (ممانعت همسایه ) پس از اعلام مراتب به همسایه مجاور مبنی بر ایجاد شرایط مناسب جهات نماسازی جانبی . در صورتی کاه مشارالیه ظرف مدت ۱۰ روز شرایط لازم را فراهم ننمود. گواهی پایان ساختمان با قید الزام به نماسازی جانبی به محض فراهم شدن شرایط صادر گردد.

۶- دستورالعمل مربوط به بخشنامه ۲۵۰۱۵۲/۸۷/۸۰

رعایت هماهنگی نمای خرپشته با نمای ساختمان

د ) الزامات عمومی

۱ – مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

کلیه سطوح خارجی ساختمان باید در شرایط مناسب نگهداری شوند و عاری از هرگونه سوراخ و شکاف اضافی و مصالح زنگ زده باشند.

ضمائم آویز به سازه، شام تابلوها، سایبانها، پله های فرار، دودکش ها، باید درشرایط مناسب نگهداری شوند و اتصلات آنها درشارایط ایمن قرارداشته باشند.

سطوح شفاف نمای شیشه ای در ساختمان باید به صورتی تعبیه شود که امکان ریزش در فضای عمومی نباشد.

درموارد استفاده از انواع شیشه های مات و آجر شیشه ای و پلاستیک، به اندازه سطحی که نور معادل شیشه شفاف الزامی را تامین می کند جایگزین گردد.

طراحی و اجرای ساختمانها به صورتی طراحی گردد که در تناسب با منظره خیابان محله و مظاهر فرهنگی باشد.
ایجاد ساباط و پل هوایی بین ساختمانها بر روی کوچه ها و معابر فرعی ، با اخذ مجوز از شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی در صورتی مجاز است که ارتفاع حداقل ۳٫۵ متر را رعایت نمایند.

۲- آیین نامه ساختمانی شهر تهران ۱۳۵۱

رنگ درب و پنجره هایی که مشرف بگذر خواهد بود نباید زننده باشد.

چنانچه در حین ساختمان سازی اخت ف کلی بین ساختمان و نقشه های مصوب پیدا شود که در نتیجه آن در نمای مشرف بگذر تغییار کلایداده شود، مهندسین ناظر و ماموران بازدید نواحی باید فوراً گزارش آن را به اداره شهرسازی ناحیه و منطقه مربوطه تسلیم نمایند تا این که دستورهای لازم از طرف اداره نامبرده به منظور تکمیل ساختمان صادر گردد.

در مورد ساختمانهایی که طول جبهه مشرف به گذر آنها کمتر از ده متر است شهرداری حق خواهد داشت که مالک را وادار کند با مالک مجاور نقشه مشترکی تهیه نماید.

۳- آیین نامه ساختمانی شهر تهران ۸۵۱/۴/۲۱

در قطعاتی که دارای عرض بیش از حد متعارف در محل می باشند، تقسیم پهنه نما به پهنه های کوچکتر، متناساب با دانه بندی قلاب در ساختمان های همجوار، با استفاده از تمهیدات مناسب در طراحی معماری نما

ن ) مسائل حقوقی

۱ مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

در ساختمانهای جنوبی باید دسترسی مجزا به حیاط اصلی به صورت راهرو و پلکان برای تمام ساکنین ساختمان موجود باشد.

در ساختمانها و تصرفاتی که درهای آنها به سمت بیرون و معبر عمومی باز می شوند، ضمن لزوم نصب ع لم احتیاط درحالت باز نباید بیش از ۰٫۱ متر واردحریم معبرشوند.

۲- بخشنامه ۷۹۰۱۹۰۶۳/۸۰

در ساختمانهای فرسوده که صدورگواهی پایان ساختمان صرفاجهت تغییرمالکیت صورت میگیرد. نماسازی درهنگام تعمیرات اساسی

 و ) نمای شیشه ای

۱- مصوبه مصوب دویست و شصت و هفتمین، دویست و شصت و نهمین، دویست و هفتاد و ساومین جلساه رسامی شورای شهر ۱۳۸۵

صدور مجوز برای نمای ساختمانها، با بیش از ۴۰ % سطح شیشه خور و استفاده از شیشه های بازتابی در نماهای شیشه ای ساختمان های مجاور بزرگراهها، منوط یه تایید کمیته تخصصی راهبری وهدایت کالبدی منظر شهری می باشد.

کلیه ساختمان های عمومی که متقاضی استفاده از نمای شیشه ای غالب (بیش از پنجاه درصد ، ۵۰ % سطح نما ) در هر طرف از سطوح نمایان ساختمان هستند، کلیه مفاد مقررات ملی ساختمان خصوصاً مباحث ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۱۸ ، ۱۹ و مبحث زلزله، را رعایت نماید.

کلیه الحاقات نما ( تأسیسات، تابلو، سایبان، نرده و نظایر آن ) باید توسط مهندسین معمار طراحی و با ذکار ابعااد ماورد نظار (ساطح، ارتفاع، رنگ و نوع مصالح منطبق با ضوابط کلاک عمل شهرداری ) در جدول حاشیه نقشه های مربوط مشخص شود.

هـ ) پایانکار

۱- دستورالعمل مربوط به الزامات بخشنامه ۲۵۰۱۵۲

صدورگواهی پایانکارساختمان منوط به انطباق مراحل اجرای ساختمان با نقشه های مصوب (اعم از پلان، نما، حجم کلی و سایر جزلیات نما)خواهدبود.

۲- بخشنامه ۴۵۳۷/۸۰

جلوگیری از پایان کاردادن به مواردی که نماسازی جانبی نکرده اند (در مورد ساختمانهایی که ارتفاع ساختمان آنها ازساختمان مجاورخود بیشتراست )

۳- بخشنامه ۷۹۰۱۹۰۶۳/۸۰

در ارتباط با الزام نماسازی جانبی قب از صدور و یا تمدید گواهی پایان ساختمان ، موارد زیر از شمول آن مستثنی می گردند :

۱- ساختمانهای فرسوده که صدور گواهی پایان ساختمان صرفا جهت تغییرمالکیت صورت میگیرد. با قید الزام به نماسازی درهنگاام تعمیرات اساسی.

۲-  ساختمانهایی که براساس بخشنامه قبلی . حداکثر تا تاریخ فوق الذکر بدون انجام نماسازی جانبی گواهی پایان ساختمان دریافت داشته اند .

۳- ساختمانهایی که جدید ایحداث می باشند و به دیی فنی و یا ممانعت همسایه مجاور امکان نماسازی جانبی نداشته باشند.

الف-  در مورد ساختمانهای مشمول بند ۱و ۲ و قسمت اول بند ۳ ( دلایل فنی )

پ- از احراز شرایط در کمیسیاون فانی مرکب از (معاون شهرسازی و معماری – رییس صدور پروانه – رییس بازرسی فنی ) مطرح و پس از تایید . گواهی پایان ساختمان صادر گردد .

پ- در مورد ساختمانهای مشمول قسمت دوم بند ۳ (ممانعت همسایه ) پس از اعلام مراتب به همسایه مجاور مبنی بر ایجااد شارایط مناسب جهت نماسازی جانبی . در صورتی که مشارالیه ظرف مدت ۱۰ روز شرایط یزم را فراهم ننمود . گواهی پایان ساختمان با قیدالزام به نماسازی جانبی به مح فراهم شدن شرایط صادر گردد.

از مطالب مشابه اين مطلب ديدن کنيد.

ارسال ديدگاه

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
یوسف آباد-تقاطع ولیعصر (عج) و مطهری – خیابان لارستان – نبش کوچه پور فلاح پلاک۱۸
021-88854833